Code

GB/BCA/4484

Liu; Shaoqi (1898-1969)

1898-1969

 

GB/BCA/460

Khrushchev; Nikita Sergeyevich (1894-1971)

1894-1971

Kruschev, Nikita

GB/BCA/503

Mao; Zedong (1893-1976)

1893-1976

Mao Tse-tung, 1893-1976

GB/BCA/997

Zhou; Enlai (1898-1976)

1898-1976

Chou-en-lai

Powered by CalmView© 2008-2019